Feedback
takes out
takes back
takes away
takes off
takes down
takes in
takes away from
takes through
takes for
takes after
takes upon