Feedback
ravin down
To gobble ravenously, devour voraciously